Zarząd Spółki SYNERGA.fund S.A. (dawniej: Silva Capital Group S.A.) z siedzibą w Krakowie, ul. Malwowa 30, 30-611 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000370642, (dalej jako „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SYNERGA.fund S.A. (dalej jako “Zgromadzenie”) na dzień 27 czerwca 2018 roku, na godzinę 09:00, które odbędzie się w Krakowie, ul. Malwowa 30, 30-611 Kraków.

W załączeniu stosowne dokumenty.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ” Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Bartosz Cywiński – Prezes Zarządu


Załączniki:

SNG – Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA – 2018-06-27

SNG – Projekty uchwał na ZWZA – 2018-06-27

SNG – Ogólna liczba akcji i głosów na ZWZA – 2018-06-27

SNG – Pełnomocnictwo osoba fizyczna na ZWZA – 2018-06-27

SNG – Pełnomocnictwo osoba prawna na ZWZA – 2018-06-27

SNG – Formularz głosowania na ZWZA – 2018-06-27