Zarząd Silva Capital Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ulica Sarmacka nr 18 lok. 48, 02 ? 972 Warszawa, NIP 779-238-34-79, REGON 301570606, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000370642, z kapitałem zakładowym 27.310.000 złotych, wpłaconym w całości (?Spółka?), informuje, że działając na podstawie, art. 399 § 1, art. 402? i art. 402? Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 12 LUTEGO 2015 ROKU (CZWARTEK), NA GODZINĘ 11:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (?Walne Zgromadzenie?), które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Maciej Wiliński w Warszawie, przy ulicy Klimczaka 5 lok. 85, 02-797 Warszawa.


W załączeniu: treść ogłoszenia, projekty uchwał, liczba akcji i głosów uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, wzory pełnomocnictw oraz formularze do głosowania przez pełnomocnikaPodstawa Prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 1) i 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ” Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.


  • Łukasz Bartczak Członek RN oddelegowany do pełnienia funkcji Prezesa – Łukasz Bartczak


Załączniki:

OGŁOSZENIE_o_zwołaniu_NWZ_SCG_SA_na_dzień_12.02.2015

projekty_uchwał_na_NWZ_SCG_SA-12.02.2015

akcjonariat_na_dzień_ogłoszenia_o_zwołaniu_NWZ_SCG_SA_w_dniu_16.01.2015

formularz-instrukcja_dot.wykonywania_prawa_głosu_przez_pełnomocnika-NWZ_SCG_SA(12.02.2015)

pełnomocnictwo_do_uczestnictwa_w_NWZ_SCG(12.02.2015)_za_będacego_osobą_fizyczną

pełnomocnictwo_do_uczestnictwa_w_NWZ_SCG(12.02.2015)_za_niebędacego_osobą_fizyczna