Zarząd Silva Capital Group S.A. (dalej ?Spółka?) informuje, że Spółka otrzymała od akcjonariusza Silva Capital Group S.A., reprezentującego ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, wniosek o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (?ZWZ?) zwołanego na dzień 30 czerwca 2016 roku. Wniosek wpłynął w dnia 9 czerwca 2016 r.
Wniosek ten spełnia wymogi określone w art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

W związku z otrzymaniem powyższego wniosku, stosownie do art. 401 § 2 KSH, Zarząd Spółki informuje, że porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2016 r., o którym Zarząd Spółki informował w raporcie bieżącym EBI nr 10/2016 i raporcie bieżącym ESPI nr 1/2016 z dnia 03 czerwca 2016 roku, ulega zmianie.

Zmiana polega na wprowadzeniu wnioskowanej przez akcjonariusza sprawy, tj.: ?połączenia akcji w jedną serię, scalenia akcji i zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu do podejmowania czynności dla przeprowadzenia scalenia akcji Spółki?, która zostanie dodana do dotychczasowego proponowanego porządku obrad ZWZ jako punkt 17 porządku obrad.
Dotychczasowy punkt 17, tj.: ?Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia ?, otrzymuje numer 18.
Mając powyższe na uwadze, uwzględniając dokonanie uzupełnienia, proponowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Silva Capital Group S.A. jest następujący:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia;
5. Wybór komisji skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia albo powierzenie liczenia głosów Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia;
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015;
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Silva Capital Group S.A. za rok obrotowy 2015;
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015;
2) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Silva Capital Group S.A. za rok obrotowy 2015;
9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015;
10. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Silva Capital Group S.A. za rok obrotowy 2015;
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015;
2) Zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Silva Capital Group S.A. za rok obrotowy 2015;
12. Podjęcie uchwały o sposobie podziału zysku za rok obrotowy 2015;
13. Podjęcie uchwały o dalszym istnieniu Spółki;
14. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2015 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia;
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015;
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015;
17. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia akcji w jedną serię, scalenia akcji i zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu do podejmowania czynności dla przeprowadzenia scalenia akcji Spółki;
18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Wraz z niniejszym raportem Zarząd przekazuje:
– uzupełnione ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
– projekty uchwał uzupełnione o projekt uchwały z porządku obrad nr 17;
– formularz-instrukcja dot. wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Pozostałe informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2016 roku pozostają bez zmian.

Podstawa Prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 4) i 5) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ” Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Łukasz Bartczak – Członek Rady Nadzorczej oddelegowany do czasowego pełnienia funkcji Prezesa Zarządu


Załączniki:

OGŁOSZENIE_o_zwołaniu_ZWZ_SCG_SA_na_dzień_30.06.2016-z_UZUPEŁNIENIEM

projekty_uchwał_na_ZWZ_SCG_SA-30.06.2016-z_UZUPEŁNIENIEM

formularz-instrukcja_dot.wykonywania_prawa_głosu_przez_pełnomocnika-ZWZ_SCG_SA(30.06.2016)-z_UZUPEŁNIENIEM