Zarząd SILVA CAPITAL GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (zwana dalej Emitent, Spółka) w załączeniu przekazuje protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego i następnie odbytego w dniu 29 czerwca 2017 roku, zawierający treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie, a przy każdej uchwale również liczbę akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów “za”, “przeciw” i “wstrzymujących się”.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałą nr 14/06/2017 dokonało zmian Statutu Spółki. Poniżej dotychczasowe i uchwalone brzmienie.

1.
dotychczasowa treść zapisu § 1 ust. 1 i 2 Statutu Spółki:
1. Firma Spółki brzmi: Silva Capital Group Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy Silva Capital Group S.A., jak również wyróżniającego ją znaku graficznego.

uchwalone nowe brzmienie zapisu § 1 ust. 1 i 2 Statutu Spółki:
1. Firma Spółki brzmi: SYNERGA.fund Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy SYNERGA.fund S.A., jak również wyróżniającego ją znaku graficznego.

2.
dotychczasowa treść zapisu § 1 ust. 3 Statutu Spółki:
3. Siedzibą Spółki jest m. st. Warszawa.

uchwalone nowe brzmienie zapisu § 1 ust. 3 Statutu Spółki:
3. Siedzibą Spółki jest Kraków.

3.
Do dotychczasowego § 2 ust. 1 Statutu Spółki po punktach od 1 do 28, o treści następującej:
1) sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.1),
2) sprzedaż detaliczna prowadzona prze domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z),
3) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z),
4) działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z),
5) działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z),
6) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z),
7) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z),
8) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, działalność portali internetowych (PKD 63.1),
9) pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z),
10) pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z),
11) działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z),
12) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z),
13) pozostała działalność wspomagająca usługi, finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 66.19.Z),
14) pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31.Z),
15) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (70.10.Z),
16) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),
17) działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z),
18) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (PKD 73.12.C),
19) badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z),
20) działalność fotograficzna (PKD 74.20.Z),
21) działalność związana z tłumaczeniami (PKD 74.30.Z),
22) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z),
23) działalność pośredników turystycznych (PKD 79.11.B),
24) pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 79.90.C),
25) działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą (PKD 82.1),
26) działalność centrów telefonicznych (call center) (PKD 82.20.Z),
27) pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 86.90.E),
28) działalność rachunkowo – księgowa, doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z).

§ 2 ust. 1 Statutu Spółki po punktach od 1 do 28 dodano kolejne punkty od 29 do 59:
29) 18.11.Z – Drukowanie gazet,
30) 18.12.Z – Pozostałe drukowanie,
31) 18.13.Z – Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku,
32) 18.14.Z – Introligatorstwo i podobne usługi,
33) 18.20.Z – Reprodukcja zapisanych nośników informacji,
34) 47.71.Z – Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
35) 47.72.Z – Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
36) 56.10.A – Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,
37) 56.10.B – Ruchome placówki gastronomiczne,
38) 56.21.Z – Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering),
39) 56.29.Z – Pozostała usługowa działalność gastronomiczna,
40) 58.11.Z – Wydawanie książek,
41) 58.13.Z – Wydawanie gazet,
42) 58.14.Z – Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
43) 58.19.Z – Pozostała działalność wydawnicza,
44) 68.10.Z – Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
45) 68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
46) 73.1 – Reklama,
47) 81.21.Z – Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych,
48) 81.22.Z – Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych,
49) 81.29.Z – Pozostałe sprzątanie,
50) 82.11.Z – Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura,
51) 82.19.Z – Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura,
52) 82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
53) 82.99.Z – Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
54) 85.51.Z – Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
55) 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
56) 93.11.Z – Działalność obiektów sportowych,
57) 93.12.Z – Działalność klubów sportowych,
58) 93.13.Z – Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej,
59) 93.19.Z – Pozostała działalność związana ze sportem.
60) 64.99.Z – Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
61) 66.19.Z – Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
62) 66.21.Z – Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat,
63) 68.10.Z – Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
64) 68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
65) 77.40.Z – Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim.

4.
w § 3 Statutu Spółki wykreślono dotychczasowe ustępy 5, 10 i 11, o treści następującej:
5. Akcje są emitowane w seriach oznaczonych kolejnymi literami alfabetu.
10. Podwyższenie kapitału zakładowego wymaga zmiany Statutu i następuje w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.
11. Akcjonariusze Spółki mają prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru).

oraz zmieniono kolejność numeracji i zmieniono się treść dawnego ust. 10 Statutu Spółki, tym samym uchwalono nowe brzmienie zapisu § 3 od ust. 5 do 12, o następującym brzmieniu:
5. Na wniosek akcjonariusza Spółki, Zarząd Spółki zamieni akcje imienne akcjonariusza na akcje na okaziciela lub odwrotnie, za wyjątkiem akcji na okaziciela dopuszczonych do publicznego obrotu, które nie mogą być zamieniane na akcje imienne. Wszelkie koszty związane z zamianą akcji ponosi akcjonariusz.
6. Akcje nowych emisji mogą być akcjami uprzywilejowanymi.
7. Akcje mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne albo niepieniężne albo za wkłady pieniężne i niepieniężne.
8. Przyznanie prawa głosu zastawnikowi lub użytkownikowi akcji jest uzależnione od zgody Rady Nadzorczej Spółki.
9. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji imiennych lub /i na okaziciela albo przez podwyższenie wartości nominalnej akcji na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia. Dotychczasowym Akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia akcji nowych emisji w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru), o ile nie zostanie ono wyłączone zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach i na zasadach określonych w statucie.
10. Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
11. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób i warunki umorzenia, a w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszom z tytułu umorzonych akcji bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.
12. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje i obligacje z prawem pierwszeństwa.

5.
wykreślono treść zapisu § 3a Statutu Spółki w całości, o dotychczasowym brzmieniu:
1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 2.080.000 (dwa miliony osiemdziesiąt tysięcy) złotych w drodze emisji nie więcej niż 800.000 (osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda oraz w drodze emisji nie więcej niż 20.000.000 (dwudziestu milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
2. Celem warunkowego podwyższenia jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii F posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii A emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia nr 7 z dnia 12 sierpnia 2011 r. oraz przyznanie uprawnienia do objęcia akcji serii L posiadaczom Obligacji Zamiennych serii D emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia nr 4 z dnia 15 lutego 2013 r., zmienionej uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 4 z dnia 13 maja 2013 r.
3. Osobami uprawnionymi do objęcia akcji serii F będą posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych serii A.
4. Osobami uprawnionymi do objęcia akcji serii L będą posiadacze Obligacji Zamiennych serii D.
5. Termin wykonania prawa do objęcia akcji serii F wynikającego z Warrantów Subskrypcyjnych serii A będzie upływał nie później niż z dniem 31.12.2014 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące czternastego roku).
6. Uprawnienie do objęcia Akcji serii L w zamian za posiadane Obligacje serii D przysługiwać będzie obligatariuszom Obligacji serii D. Oświadczenia o objęciu Akcji serii L w drodze zamiany Obligacji serii D mogą być składane od pierwszego dnia po dniu przydziału Obligacji serii D do dnia wykupu Obligacji serii D.
7. Akcje serii F obejmowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego będą opłacane gotówką, w pełnej wysokości. Cena emisyjna akcji serii F wynosi 0,10 zł (dziesięć groszy).
8. Akcje serii L obejmowane w drodze warunkowego podwyższenia zostaną pokryte poprzez zamianę Obligacji serii D na akcje serii L. Cena emisyjna akcji serii L wynosi 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy).

6.
Uchylono dotychczasową treść zapisu § 3b Statutu Spółki, o następującym brzmieniu:
Zarząd jest upoważniony do dokonania, w okresie 3 (trzech) lat od dnia zarejestrowania zmiany statutu w tym zakresie, podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wynoszącego 10.605.019,20 złotych (dziesięć milionów sześćset pięć tysięcy dziewiętnaście złotych i dwadzieścia groszy), na podstawie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego. Uchwała zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego nie wymaga zgody rady nadzorczej. Zarząd upoważniony jest, za zgodą rady nadzorczej, do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części w odniesieniu do akcji wyemitowanych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego dokonanym w ramach kapitału docelowego. Zarząd upoważniony jest do wydawania akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego za wkłady pieniężne lub niepieniężne.

oraz uchwalono nowe brzmienie zapisu § 3b, o następującej treści:
1. Zarząd Spółki jest uprawniony, w terminie do dnia 30.06.2020 roku do podwyższenia, na zasadach przewidzianych w art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych, kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 3/4 (trzech czwartych) kapitału zakładowego tj. w kwocie nie wyższej niż 20.482.500,- zł (dwadzieścia milionów czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych) (kapitał docelowy).
2. Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać akcje imienne lub na okaziciela, zarówno za wkłady pieniężne, jak i niepieniężne. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać również warranty subskrypcyjne. W ramach subskrypcji akcji w zakresie kapitału docelowego
Zarząd może w interesie Spółki pozbawić Akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części.
3. Na każdorazowe podwyższenie kapitału w ramach kapitału docelowego, jak również na sposób jego przeprowadzenia, w szczególności na pozbawienie prawa poboru oraz cenę emisyjną, Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej.
4. Z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, gdy przepisy ustawy Kodeks spółek handlowych nie stanowią inaczej, w granicach upoważnienia Zarząd może decydować o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego oraz emisjami warrantów subskrypcyjnych, a w szczególności Zarząd jest umocowany do:
1) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji,
2) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji,
3) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze oferty prywatnej lub ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu.

7.
uchylono dotychczasową treść zapisu § 7 ust. 1 Statutu Spółki, o następującej treści:
1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki oraz podpisywania oświadczeń w imieniu Spółki upoważniony jest:
– Prezes Zarządu – działający jednoosobowo, lub
– Wiceprezes Zarządu – działający jednoosobowo, lub
– dwóch członków Zarządu działających łącznie, lub
– jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.

oraz uchwalono nowe brzmienie zapisu § 7 ust. 1 Statutu Spółki, o następującej treści:
1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki oraz podpisywania oświadczeń w imieniu Spółki upoważniony jest:
– Prezes Zarządu działający jednoosobowo, lub
– dwóch członków Zarządu działających łącznie, lub
– jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.

8.
Uchylono dotychczasową treść zapisu § 9 ust. 2 Statutu Spółki, o następującej treści:
2.Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie mianuje Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

oraz uchwalono nowe brzmienie zapisu § 9 ust. 1 Statutu Spółki, o następującej treści:
2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie mianuje Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Akcjonariuszowi JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przysługuje prawo wyznaczania i odwoływania dwóch członków Rady Nadzorczej. Akcjonariuszowi PRIME2 Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przysługuje prawo wyznaczania i odwoływania dwóch członków Rady Nadzorczej. Powyższe prawa wyznaczania i odwoływania członka Rady Nadzorczej mogą być wykonywane dopóki uprawniony akcjonariusz posiada co najmniej 5% (pięć procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu.

9.
do treści zapisu § 11 ust. 2 Statutu Spółki, o treści następującej:
a) ocena z końcem każdego roku obrotowego sprawozdania finansowego w zakresie zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym,
b) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysków albo pokrycia strat,
c) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznych sprawozdań pisemnych z wyników ocen, o których mowa w punkcie „a” i „b”,
d) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki oraz zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków zarządu Spółki,
e) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, nie mogących sprawować swoich czynności,
f) ustalenie zasad wynagradzania członków Zarządu Spółki,
g) uchwalenie regulaminu działania Rady Nadzorczej,
h) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,
i) wyrażanie zgody na nabycie przez Spółkę środków trwałych o wartości nabycia wyższej niż 500.000,00 (pięćset tysięcy) złotych oraz na nabycie nieruchomości, o ile wartość zaangażowanych środków przekracza 10% kapitałów własnych Spółki na koniec ostatniego roku obrotowego,
j) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki.

dodano punkty: k), l), m), n), o), p), q); i uchwalono nowe brzmienie treści zapisu § 11 ust. 2 Statutu Spółki, o następującej treści:
a) ocena z końcem każdego roku obrotowego sprawozdania finansowego w zakresie zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym,
b) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysków albo pokrycia strat,
c) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznych sprawozdań pisemnych z wyników ocen, o których mowa w punkcie „a” i „b”,
d) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki oraz zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków zarządu Spółki,
e) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, nie mogących sprawować swoich czynności,
f) ustalenie zasad wynagradzania członków Zarządu Spółki,
g) uchwalenie regulaminu działania Rady Nadzorczej,
h) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,
i) wyrażanie zgody na nabycie przez Spółkę środków trwałych o wartości nabycia wyższej niż 500.000,00 (pięćset tysięcy) złotych oraz na nabycie nieruchomości, o ile wartość zaangażowanych środków przekracza 10% kapitałów własnych Spółki na koniec ostatniego roku obrotowego,
j) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki,
k) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy,
l) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym,
m) wyrażenie zgody na nabywanie udziałów lub akcji w innych spółkach w wypadku, gdy Spółka w wyniku nabycia udziałów lub akcji miałaby przekroczyć 1/3 (jedną trzecią) kapitału zakładowego w Spółce nabywanej,
n) wyrażenie zgody na zbywanie udziałów lub akcji w innych spółkach w wypadku, gdy Spółka w wyniku nabycia udziałów lub akcji miałaby zmniejszyć stan posiadania poniżej 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego w Spółce zbywanej,
o) udzielanie zgody na powołanie prokurenta,
p) udzielanie zgody na zawarcie w imieniu Spółki pojedynczej transakcji lub kilku powiązanych transakcji, których jednostkowa lub łączna wartość przekracza 1/10 (jedną dziesiątą) kapitału zakładowego Spółki,
q) określenie zasad, uchwalonego przez Walne Zgromadzenie Spółki, programu motywacyjnego, zatwierdzenie wskazanych przez Zarząd osób uprawnionych wraz z liczbą przypadających im sztuk akcji.

10.
Uchylono dotychczasową treść zapisu § 14 Statutu Spółki, o treści następującej:
Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Krakowie, lub w Gdańsku.

oraz uchwalono nowe brzmienie zapisu § 14 Statutu Spółki, o treści następującej:
Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Krakowie i w Sopocie.

Walne Zgromadzenie Spółki odstąpiło od rozpatrzenia punktu 12 i 13 porządku obrad, a tym samym od podjęcia uchwał w przedmiocie zmian w Radzie Nadzorczej. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2,7, 8 i 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku “NewConnect”.

  • Tomasz Wykurz – Prezes Zarządu


Załączniki:

Treść podjętych uchwał przez ZWZA SILVA CAPITAL GROUP SA w dniu 29-06-2017