Zarząd Silva Capital Group S.A. (?Spółka?) informuje, iż w dniu 30 czerwca br., Zwyczajne Walne Zgromadzenie (?ZWZ?) Spółki podjęło wszystkie uchwały oraz zakończyło obrady.

W załączeniu Spółka przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2016 r.


Postawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”


  • Łukasz Bartczak – Członek Rady Nadzorczej oddelegowany do czasowego pełnienia funkcji Prezesa Zarządu


Załączniki:

Treść_uchwał_podjętych_przez_ZWZ_zwołane_na_dzień_30.06.2016