Zgodnie z § 4 ust. 2 pkt. 7, 7a, 8 i 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” Zarząd Silva Capital Group S.A. w załączeniu przekazuje akt notarialny, zawierający protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 lutego 2017 roku, obejmujący treść uchwał podjętych przez walne zgromadzenie, a przy każdej uchwale również liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczba ważnych głosów, w tym liczba głosów “za”, “przeciw” i “wstrzymujących się”, informacje o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas obrad walnego zgromadzenia ze wskazaniem, których uchwał dotyczyły, informacje o odstąpieniu przez walne zgromadzenie od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 7, 8 i 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Tomasz Wykurz – Prezes Zarządu


Załączniki:

SCG Treść uchwał podjętych przez NWZA w dniu 16-02-2017 roku