Zarząd SYNERGA.fund S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”, „Spółka”) w załączeniu przekazuje protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego i następnie odbytego w dniu 12 lutego 2019 roku, zawierający treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie, a przy każdej uchwale również liczbę akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów “za”, “przeciw” i “wstrzymujących się”.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałą nr 4/02/2019 dokonało zmian Statutu Spółki. Poniżej dotychczasowe i uchwalone brzmienie:

– dotychczasowa treść zapisu § 3 ust. 1 Statutu Spółki:
§ 3
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 27.310.000,00 zł (dwadzieścia siedem milionów trzysta dziesięć tysięcy złotych) i dzieli się na 273.100.000 (dwieście siedemdziesiąt trzy miliony sto tysięcy) akcji, w tym:
a) 2.850.000 (dwa miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
b) 950.000 (dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
c) 390.000 (trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
d) 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
e) 280.000 (dwieście osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
f) 3.970.303 (trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy trzysta trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
g) 50.282.929 (pięćdziesiąt milionów dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
h) 70.000.000 (siedemdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
i) 9.600.000 (dziewięć milionów sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
j) 2.327.024 (dwa miliony trzysta dwadzieścia siedem tysięcy dwadzieścia cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
k) 51.699.744 (pięćdziesiąt jeden milionów sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
l) 80.000.000 (osiemdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii O o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

– uchwalone nowe brzmienie zapisu § 3 ust. 1 Statutu Spółki:
§ 3 ust. 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 27.310.000,00 zł (dwadzieścia siedem milionów trzysta dziesięć tysięcy złotych) i dzieli się na 2.731.000 (dwa miliony siedemset trzydzieści jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A1 o numerach od 0.000.001 do 2.731.000 o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych zero groszy) każda.

Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego punktu porządku obrad, a tym samym od podjęcia uchwał. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku “NewConnect”.

  • Roman Tworzydło – Członek Rady Nadzorczej


Załączniki:

SNG – Treść uchwał podjętych przez NWZA – 2019-02-12