28.06.2019

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2019 roku SYNERGA.fund Spółka Akcyjna (PLMWTNS00010)

Zarząd Spółki SYNERGA.fund S.A. z siedzibą w Krakowie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000370642, (dalej jako “Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SYNERGA.fund S.A. (dalej jako “Zgromadzenie”) na dzień 28 czerwca 2019 roku, na godzinę 15:00, które odbędzie się w Krakowie, ul. Malwowa 30, 30-611 Kraków.

12.02.2019

 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 12 lutego 2019 r. SYNERGA.fund Spółka Akcyjna (PLMWTNS00010)

Treść uchwał podjętych przez NWZA w dniu 12.02.2019 roku SYNERGA.fund Spółka Akcyjna (PLMWTNS00010)

27.06.2018

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27.06.2018 r. SYNERGA.fund Spółka Akcyjna (PLMWTNS00010)

Treść uchwał podjętych przez ZWZA w dniu 27.06.2018 roku SYNERGA.fund Spółka Akcyjna (PLMWTNS00010)

29.06.2017

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2017 roku SYNERGA.fund Spółka Akcyjna (PLMWTNS00010)

Treść uchwał podjętych przez ZWZA w dniu 29.06.2017 roku SYNERGA.fund Spółka Akcyjna (PLMWTNS00010)

16.02.2017

 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 16 lutego 2017 roku SYNERGA.fund Spółka Akcyjna (PLMWTNS00010)

 Treść uchwał podjętych przez NWZA w dniu 16.02.2017 roku SYNERGA.fund Spółka Akcyjna (PLMWTNS00010)

30.06.2016

 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Silva Capital Group S.A. na dzień 30 czerwca 2016 r. wraz z projektami uchwał SYNERGA.fund Spółka Akcyjna (PLMWTNS00010)

 Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariuszy SYNERGA.fund Spółka Akcyjna (PLMWTNS00010)

 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Silva Capital Group S.A. SYNERGA.fund Spółka Akcyjna (PLMWTNS00010)

30.06.2015

 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Silva Capital Group S.A. na dzień 30 czerwca 2015 r. wraz z projektami uchwał SYNERGA.fund Spółka Akcyjna (PLMWTNS00010)

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Silva Capital Group S.A. SYNERGA.fund Spółka Akcyjna (PLMWTNS00010)

12.02.2015

 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Silva Capital Group S.A. na dzień 12 lutego 2015 r. SYNERGA.fund Spółka Akcyjna (PLMWTNS00010)

 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Silva Capital Group S.A. SYNERGA.fund Spółka Akcyjna (PLMWTNS00010)

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2017 roku

Zarząd Silva Capital Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 4021-4022 Kodeksu spółek handlowych przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 29 czerwca 2017 roku, na godzinę 9:00, które odbędzie się w Krakowie przy ulicy Malwowej 30.

W treści załączników do niniejszego raportu zawarte zostały:
1) pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
2) projekty uchwał objętych planowanym porządkiem obrad
3) informacja o ogólnej liczbie głosów
4) formularz pełnomocnictwa – osoba fizyczna
5) formularz pełnomocnictwa – osoba prawna
6) instrukcja do głosowania
7) zestawienie proponowanych zmian statutu

==========================================