Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2017 roku

Zarząd Silva Capital Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 4021-4022 Kodeksu spółek handlowych przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 29 czerwca 2017 roku, na godzinę 9:00, które odbędzie się w Krakowie przy ulicy Malwowej 30.

W treści załączników do niniejszego raportu zawarte zostały:
1) pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
2) projekty uchwał objętych planowanym porządkiem obrad
3) informacja o ogólnej liczbie głosów
4) formularz pełnomocnictwa – osoba fizyczna
5) formularz pełnomocnictwa – osoba prawna
6) instrukcja do głosowania
7) zestawienie proponowanych zmian statutu

==========================================