Zarząd Silva Capital Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Franciszka Klimczaka 17 lok. 80, 02 – 797 Warszawa, NIP 779-238-34-79, REGON 301570606, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000370642, o kapitale zakładowym 27.310.000 złotych, opłaconym w całości, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402? i art. 402? Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 30 czerwca 2016 roku (czwartek), na godzinę 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Silva Capital Group S.A. (“Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się w lokalu Kancelarii Notarialnej Maciej Wiliński w Warszawie, przy ulicy Klimczaka 5 lok. 85, 02-797 Warszawa. W załączeniu: treść ogłoszenia, projekty uchwał, liczba akcji i głosów uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, wzory pełnomocnictw oraz formularze do głosowania przez pełnomocnika.

Podstawa Prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 1) i 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ” Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Łukasz Bartczak – złonek Rady Nadzorczej oddelegowany do czasowego pełnienia funkcji Prezesa Zarządu


Załączniki:

OGŁOSZENIE o zwołaniu ZWZ SCG S.A. na dzień 30.06.2016

Projekty uchwał na ZWZ SCG S.A.-30.06.2016

Akcjonariat na dzień ogłoszenia o zwołaniu ZWZ SCG S.A

Pełnomocnictwo do uczestnictwa w ZWZ SCG S.A.(30.06.2016) za będącego osobą fizyczną

Pełnomocnictwo do uczestnictwa w ZWZ SCG S.A.(30.06.2016) za niebędacego osobą fizyczną

Formularz-instrukcja dot. wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZ SCG S.A.(30.06.2016)