Zarząd Silva Capital Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ulica Sarmacka nr 18 lok. 48, 02 – 972 Warszawa, NIP 779-238-34-79, REGON 301570606, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000370642, o kapitale zakładowym 27.310.000 złotych, opłaconym w całości, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 30 czerwca 2015 roku (wtorek), na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Silva Capital Group S.A. (“Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się w lokalu Kancelarii Notarialnej Maciej Wiliński w Warszawie, przy ulicy Klimczaka 5 lok. 85, 02-797 Warszawa. W załączeniu: treść ogłoszenia, projekty uchwał, wzory pełnomocnictw oraz formularze do głosowania przez pełnomocnika

  • Łukasz Bartczak – Prezes Zarządu


Załączniki:

OGŁOSZENIE_o_zwołaniu_ZWZ_SCG_SA_na_dzień_30.06.2015(2)

projekty_uchwał_na_ZWZ_SCG_SA-30.06.2015

formularz-instrukcja_dot.wykonywania_prawa_głosu_przez_pełnomocnika-ZWZ_SCG_SA(30.06.2015)

pełnomocnictwo_do_uczestnictwa_w_ZWZ_SCG(30.06.2015)_za_będacego_osobą_fizyczna

pełnomocnictwo_do_uczestnictwa_w_ZWZ_SCG(30.06.2015)_za_niebędacego_osobą_fizyczna