Zarząd Spółki SYNERGA.fund S.A. z siedzibą w Krakowie (ul. Malwowa 30, 30-611 Kraków), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000370642, (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SYNERGA.fund S.A. (dalej “Zgromadzenie”) na dzień 12 lutego 2019 roku na godzinę 10:00, które odbędzie się w Krakowie (30-611) przy ulicy Malwowej 30.

W załączeniu stosowne dokumenty:
SNG – Ogłoszenie o zwołaniu NWZA
SNG – Projekty uchwał NWZA
SNG – Ogólna liczba akcji i głosów NWZA
SNG – Formularz głosowania NWZA
SNG – Pełnomocnictwo osoba fizyczna NWZA
SNG – Pełnomocnictwo osoba prawna na NWZA
SNG – Zmiany Statutu Spółki NWZA

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ” Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Roman Tworzydło – p.o. Prezesa Zarządu


Załączniki:

SNG – Ogłoszenie o zwołaniu NWZA – 2019-02-12

SNG – Projekty uchwał NWZA – 2019-02-12

SNG – Ogólna liczba akcji i głosów NWZA – 2019-02-12

SNG – Formularz głosowania NWZA – 2019-02-12

SNG – Pełnomocnictwo osoba fizyczna NWZA – 2019-02-12

SNG – Pełnomocnictwo osoba prawna na NWZA – 2019-02-12

SNG – Zmiany Statutu Spółki NWZA – 2019-02-12