Treść uchwał podjętych przez ZWZA w dniu 29.06.2017 roku SYNERGA.fund Spółka Akcyjna (PLMWTNS00010)

Zarząd SILVA CAPITAL GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (zwana dalej Emitent, Spółka) w załączeniu przekazuje protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego i następnie odbytego w dniu 29 czerwca 2017 roku, zawierający treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie, a przy każdej uchwale również liczbę akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów “za”, “przeciw” i “wstrzymujących się”.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałą nr 14/06/2017 dokonało zmian Statutu Spółki. Poniżej dotychczasowe i uchwalone brzmienie.

1.
dotychczasowa treść zapisu § 1 ust. 1 i 2 Statutu Spółki:
1. Firma Spółki brzmi: Silva Capital Group Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy Silva Capital Group S.A., jak również wyróżniającego ją znaku graficznego.

uchwalone nowe brzmienie zapisu § 1 ust. 1 i 2 Statutu Spółki:
1. Firma Spółki brzmi: SYNERGA.fund Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy SYNERGA.fund S.A., jak również wyróżniającego ją znaku graficznego.

2.
dotychczasowa treść zapisu § 1 ust. 3 Statutu Spółki:
3. Siedzibą Spółki jest m. st. Warszawa.

uchwalone nowe brzmienie zapisu § 1 ust. 3 Statutu Spółki:
3. Siedzibą Spółki jest Kraków.

3.
Do dotychczasowego § 2 ust. 1 Statutu Spółki po punktach od 1 do 28, o treści następującej:
1) sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.1),
2) sprzedaż detaliczna prowadzona prze domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z),
3) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z),
4) działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z),
5) działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z),
6) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z),
7) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z),
8) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, działalność portali internetowych (PKD 63.1),
9) pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z),
10) pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z),
11) działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z),
12) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z),
13) pozostała działalność wspomagająca usługi, finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 66.19.Z),
14) pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31.Z),
15) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (70.10.Z),
16) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),
17) działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z),
18) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (PKD 73.12.C),
19) badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z),
20) działalność fotograficzna (PKD 74.20.Z),
21) działalność związana z tłumaczeniami (PKD 74.30.Z),
22) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z),
23) działalność pośredników turystycznych (PKD 79.11.B),
24) pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 79.90.C),
25) działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą (PKD 82.1),
26) działalność centrów telefonicznych (call center) (PKD 82.20.Z),
27) pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 86.90.E),
28) działalność rachunkowo – księgowa, doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z).

§ 2 ust. 1 Statutu Spółki po punktach od 1 do 28 dodano kolejne punkty od 29 do 59:
29) 18.11.Z – Drukowanie gazet,
30) 18.12.Z – Pozostałe drukowanie,
31) 18.13.Z – Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku,
32) 18.14.Z – Introligatorstwo i podobne usługi,
33) 18.20.Z – Reprodukcja zapisanych nośników informacji,
34) 47.71.Z – Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
35) 47.72.Z – Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
36) 56.10.A – Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,
37) 56.10.B – Ruchome placówki gastronomiczne,
38) 56.21.Z – Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering),
39) 56.29.Z – Pozostała usługowa działalność gastronomiczna,
40) 58.11.Z – Wydawanie książek,
41) 58.13.Z – Wydawanie gazet,
42) 58.14.Z – Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
43) 58.19.Z – Pozostała działalność wydawnicza,
44) 68.10.Z – Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
45) 68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
46) 73.1 – Reklama,
47) 81.21.Z – Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych,
48) 81.22.Z – Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych,
49) 81.29.Z – Pozostałe sprzątanie,
50) 82.11.Z – Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura,
51) 82.19.Z – Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura,
52) 82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
53) 82.99.Z – Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
54) 85.51.Z – Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
55) 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
56) 93.11.Z – Działalność obiektów sportowych,
57) 93.12.Z – Działalność klubów sportowych,
58) 93.13.Z – Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej,
59) 93.19.Z – Pozostała działalność związana ze sportem.
60) 64.99.Z – Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
61) 66.19.Z – Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
62) 66.21.Z – Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat,
63) 68.10.Z – Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
64) 68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
65) 77.40.Z – Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim.

4.
w § 3 Statutu Spółki wykreślono dotychczasowe ustępy 5, 10 i 11, o treści następującej:
5. Akcje są emitowane w seriach oznaczonych kolejnymi literami alfabetu.
10. Podwyższenie kapitału zakładowego wymaga zmiany Statutu i następuje w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.
11. Akcjonariusze Spółki mają prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru).

oraz zmieniono kolejność numeracji i zmieniono się treść dawnego ust. 10 Statutu Spółki, tym samym uchwalono nowe brzmienie zapisu § 3 od ust. 5 do 12, o następującym brzmieniu:
5. Na wniosek akcjonariusza Spółki, Zarząd Spółki zamieni akcje imienne akcjonariusza na akcje na okaziciela lub odwrotnie, za wyjątkiem akcji na okaziciela dopuszczonych do publicznego obrotu, które nie mogą być zamieniane na akcje imienne. Wszelkie koszty związane z zamianą akcji ponosi akcjonariusz.
6. Akcje nowych emisji mogą być akcjami uprzywilejowanymi.
7. Akcje mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne albo niepieniężne albo za wkłady pieniężne i niepieniężne.
8. Przyznanie prawa głosu zastawnikowi lub użytkownikowi akcji jest uzależnione od zgody Rady Nadzorczej Spółki.
9. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji imiennych lub /i na okaziciela albo przez podwyższenie wartości nominalnej akcji na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia. Dotychczasowym Akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia akcji nowych emisji w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru), o ile nie zostanie ono wyłączone zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach i na zasadach określonych w statucie.
10. Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
11. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób i warunki umorzenia, a w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszom z tytułu umorzonych akcji bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.
12. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje i obligacje z prawem pierwszeństwa.

5.
wykreślono treść zapisu § 3a Statutu Spółki w całości, o dotychczasowym brzmieniu:
1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 2.080.000 (dwa miliony osiemdziesiąt tysięcy) złotych w drodze emisji nie więcej niż 800.000 (osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda oraz w drodze emisji nie więcej niż 20.000.000 (dwudziestu milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
2. Celem warunkowego podwyższenia jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii F posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii A emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia nr 7 z dnia 12 sierpnia 2011 r. oraz przyznanie uprawnienia do objęcia akcji serii L posiadaczom Obligacji Zamiennych serii D emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia nr 4 z dnia 15 lutego 2013 r., zmienionej uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 4 z dnia 13 maja 2013 r.
3. Osobami uprawnionymi do objęcia akcji serii F będą posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych serii A.
4. Osobami uprawnionymi do objęcia akcji serii L będą posiadacze Obligacji Zamiennych serii D.
5. Termin wykonania prawa do objęcia akcji serii F wynikającego z Warrantów Subskrypcyjnych serii A będzie upływał nie później niż z dniem 31.12.2014 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące czternastego roku).
6. Uprawnienie do objęcia Akcji serii L w zamian za posiadane Obligacje serii D przysługiwać będzie obligatariuszom Obligacji serii D. Oświadczenia o objęciu Akcji serii L w drodze zamiany Obligacji serii D mogą być składane od pierwszego dnia po dniu przydziału Obligacji serii D do dnia wykupu Obligacji serii D.
7. Akcje serii F obejmowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego będą opłacane gotówką, w pełnej wysokości. Cena emisyjna akcji serii F wynosi 0,10 zł (dziesięć groszy).
8. Akcje serii L obejmowane w drodze warunkowego podwyższenia zostaną pokryte poprzez zamianę Obligacji serii D na akcje serii L. Cena emisyjna akcji serii L wynosi 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy).

6.
Uchylono dotychczasową treść zapisu § 3b Statutu Spółki, o następującym brzmieniu:
Zarząd jest upoważniony do dokonania, w okresie 3 (trzech) lat od dnia zarejestrowania zmiany statutu w tym zakresie, podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wynoszącego 10.605.019,20 złotych (dziesięć milionów sześćset pięć tysięcy dziewiętnaście złotych i dwadzieścia groszy), na podstawie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego. Uchwała zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego nie wymaga zgody rady nadzorczej. Zarząd upoważniony jest, za zgodą rady nadzorczej, do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części w odniesieniu do akcji wyemitowanych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego dokonanym w ramach kapitału docelowego. Zarząd upoważniony jest do wydawania akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego za wkłady pieniężne lub niepieniężne.

oraz uchwalono nowe brzmienie zapisu § 3b, o następującej treści:
1. Zarząd Spółki jest uprawniony, w terminie do dnia 30.06.2020 roku do podwyższenia, na zasadach przewidzianych w art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych, kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 3/4 (trzech czwartych) kapitału zakładowego tj. w kwocie nie wyższej niż 20.482.500,- zł (dwadzieścia milionów czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych) (kapitał docelowy).
2. Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać akcje imienne lub na okaziciela, zarówno za wkłady pieniężne, jak i niepieniężne. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać również warranty subskrypcyjne. W ramach subskrypcji akcji w zakresie kapitału docelowego
Zarząd może w interesie Spółki pozbawić Akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części.
3. Na każdorazowe podwyższenie kapitału w ramach kapitału docelowego, jak również na sposób jego przeprowadzenia, w szczególności na pozbawienie prawa poboru oraz cenę emisyjną, Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej.
4. Z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, gdy przepisy ustawy Kodeks spółek handlowych nie stanowią inaczej, w granicach upoważnienia Zarząd może decydować o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego oraz emisjami warrantów subskrypcyjnych, a w szczególności Zarząd jest umocowany do:
1) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji,
2) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji,
3) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze oferty prywatnej lub ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu.

7.
uchylono dotychczasową treść zapisu § 7 ust. 1 Statutu Spółki, o następującej treści:
1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki oraz podpisywania oświadczeń w imieniu Spółki upoważniony jest:
– Prezes Zarządu – działający jednoosobowo, lub
– Wiceprezes Zarządu – działający jednoosobowo, lub
– dwóch członków Zarządu działających łącznie, lub
– jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.

oraz uchwalono nowe brzmienie zapisu § 7 ust. 1 Statutu Spółki, o następującej treści:
1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki oraz podpisywania oświadczeń w imieniu Spółki upoważniony jest:
– Prezes Zarządu działający jednoosobowo, lub
– dwóch członków Zarządu działających łącznie, lub
– jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.

8.
Uchylono dotychczasową treść zapisu § 9 ust. 2 Statutu Spółki, o następującej treści:
2.Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie mianuje Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

oraz uchwalono nowe brzmienie zapisu § 9 ust. 1 Statutu Spółki, o następującej treści:
2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie mianuje Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Akcjonariuszowi JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przysługuje prawo wyznaczania i odwoływania dwóch członków Rady Nadzorczej. Akcjonariuszowi PRIME2 Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przysługuje prawo wyznaczania i odwoływania dwóch członków Rady Nadzorczej. Powyższe prawa wyznaczania i odwoływania członka Rady Nadzorczej mogą być wykonywane dopóki uprawniony akcjonariusz posiada co najmniej 5% (pięć procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu.

9.
do treści zapisu § 11 ust. 2 Statutu Spółki, o treści następującej:
a) ocena z końcem każdego roku obrotowego sprawozdania finansowego w zakresie zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym,
b) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysków albo pokrycia strat,
c) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznych sprawozdań pisemnych z wyników ocen, o których mowa w punkcie „a” i „b”,
d) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki oraz zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków zarządu Spółki,
e) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, nie mogących sprawować swoich czynności,
f) ustalenie zasad wynagradzania członków Zarządu Spółki,
g) uchwalenie regulaminu działania Rady Nadzorczej,
h) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,
i) wyrażanie zgody na nabycie przez Spółkę środków trwałych o wartości nabycia wyższej niż 500.000,00 (pięćset tysięcy) złotych oraz na nabycie nieruchomości, o ile wartość zaangażowanych środków przekracza 10% kapitałów własnych Spółki na koniec ostatniego roku obrotowego,
j) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki.

dodano punkty: k), l), m), n), o), p), q); i uchwalono nowe brzmienie treści zapisu § 11 ust. 2 Statutu Spółki, o następującej treści:
a) ocena z końcem każdego roku obrotowego sprawozdania finansowego w zakresie zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym,
b) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysków albo pokrycia strat,
c) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznych sprawozdań pisemnych z wyników ocen, o których mowa w punkcie „a” i „b”,
d) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki oraz zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków zarządu Spółki,
e) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, nie mogących sprawować swoich czynności,
f) ustalenie zasad wynagradzania członków Zarządu Spółki,
g) uchwalenie regulaminu działania Rady Nadzorczej,
h) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,
i) wyrażanie zgody na nabycie przez Spółkę środków trwałych o wartości nabycia wyższej niż 500.000,00 (pięćset tysięcy) złotych oraz na nabycie nieruchomości, o ile wartość zaangażowanych środków przekracza 10% kapitałów własnych Spółki na koniec ostatniego roku obrotowego,
j) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki,
k) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy,
l) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym,
m) wyrażenie zgody na nabywanie udziałów lub akcji w innych spółkach w wypadku, gdy Spółka w wyniku nabycia udziałów lub akcji miałaby przekroczyć 1/3 (jedną trzecią) kapitału zakładowego w Spółce nabywanej,
n) wyrażenie zgody na zbywanie udziałów lub akcji w innych spółkach w wypadku, gdy Spółka w wyniku nabycia udziałów lub akcji miałaby zmniejszyć stan posiadania poniżej 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego w Spółce zbywanej,
o) udzielanie zgody na powołanie prokurenta,
p) udzielanie zgody na zawarcie w imieniu Spółki pojedynczej transakcji lub kilku powiązanych transakcji, których jednostkowa lub łączna wartość przekracza 1/10 (jedną dziesiątą) kapitału zakładowego Spółki,
q) określenie zasad, uchwalonego przez Walne Zgromadzenie Spółki, programu motywacyjnego, zatwierdzenie wskazanych przez Zarząd osób uprawnionych wraz z liczbą przypadających im sztuk akcji.

10.
Uchylono dotychczasową treść zapisu § 14 Statutu Spółki, o treści następującej:
Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Krakowie, lub w Gdańsku.

oraz uchwalono nowe brzmienie zapisu § 14 Statutu Spółki, o treści następującej:
Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Krakowie i w Sopocie.

Walne Zgromadzenie Spółki odstąpiło od rozpatrzenia punktu 12 i 13 porządku obrad, a tym samym od podjęcia uchwał w przedmiocie zmian w Radzie Nadzorczej. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2,7, 8 i 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku “NewConnect”.

 • Tomasz Wykurz – Prezes Zarządu


Załączniki:

Treść podjętych uchwał przez ZWZA SILVA CAPITAL GROUP SA w dniu 29-06-2017

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2017 roku SYNERGA.fund Spółka Akcyjna (PLMWTNS00010)

Zarząd Silva Capital Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 4021-4022 Kodeksu spółek handlowych przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 29 czerwca 2017 roku, na godzinę 9:00, które odbędzie się w Krakowie przy ulicy Malwowej 30.

W treści załączników do niniejszego raportu zawarte zostały:
1) pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
2) projekty uchwał objętych planowanym porządkiem obrad;
3) informacja o ogólnej liczbie głosów;
4) formularze pełnomocnictwa;
5) instrukcja do głosowania.
6) zestawienie proponowanych zmian statutu.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 1, 2 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

 • Tomasz Wykurz – Prezes Zarządu


Załączniki:

SCG Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA – 2017-06-29_

SCG Projekty uchwał ZWZA – 2017-06-29_

SCG Liczba akcji na dzień ogłoszenia ZWZA – 2017-06-29_

SCG Zestawienie proponowanych zmian statutu na ZWZA – 2017-06-29_

SCG Pełnomocnictwo osoba fizyczna ZWZA – 2017-06-29_

SCG Pełnomocnictwo osoba prawna ZWZA – 2017-06-29_

SCG Formularz do głosowania ZWZA – 2017-06-29_

Treść uchwał podjętych przez ZWZA w dniu 27.06.2018 roku SYNERGA.fund Spółka Akcyjna (PLMWTNS00010)

Zarząd SYNERGA.fund S.A. Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (zwaną dalej Emitent, Spółka) w załączeniu przekazuje protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego i następnie odbytego w dniu 27 czerwca 2018 roku, zawierający treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie, a przy każdej uchwale również liczbę akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów “za”, “przeciw” i “wstrzymujących się”.
Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego punktu porządku obrad, a tym samym od podjęcia uchwał. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku “NewConnect”.

 • Bartosz Cywiński – Prezes Zarządu


Załączniki:

Treść uchwał podjętych przez ZWZA Synerga.fund SA w dniu 27.06.2018 roku

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27.06.2018 r. SYNERGA.fund Spółka Akcyjna (PLMWTNS00010)

Zarząd Spółki SYNERGA.fund S.A. (dawniej: Silva Capital Group S.A.) z siedzibą w Krakowie, ul. Malwowa 30, 30-611 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000370642, (dalej jako „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SYNERGA.fund S.A. (dalej jako “Zgromadzenie”) na dzień 27 czerwca 2018 roku, na godzinę 09:00, które odbędzie się w Krakowie, ul. Malwowa 30, 30-611 Kraków.

W załączeniu stosowne dokumenty.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ” Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 • Bartosz Cywiński – Prezes Zarządu


Załączniki:

SNG – Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA – 2018-06-27

SNG – Projekty uchwał na ZWZA – 2018-06-27

SNG – Ogólna liczba akcji i głosów na ZWZA – 2018-06-27

SNG – Pełnomocnictwo osoba fizyczna na ZWZA – 2018-06-27

SNG – Pełnomocnictwo osoba prawna na ZWZA – 2018-06-27

SNG – Formularz głosowania na ZWZA – 2018-06-27

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 12 lutego 2019 r. SYNERGA.fund Spółka Akcyjna (PLMWTNS00010)

Zarząd Spółki SYNERGA.fund S.A. z siedzibą w Krakowie (ul. Malwowa 30, 30-611 Kraków), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000370642, (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SYNERGA.fund S.A. (dalej “Zgromadzenie”) na dzień 12 lutego 2019 roku na godzinę 10:00, które odbędzie się w Krakowie (30-611) przy ulicy Malwowej 30.

W załączeniu stosowne dokumenty:
SNG – Ogłoszenie o zwołaniu NWZA
SNG – Projekty uchwał NWZA
SNG – Ogólna liczba akcji i głosów NWZA
SNG – Formularz głosowania NWZA
SNG – Pełnomocnictwo osoba fizyczna NWZA
SNG – Pełnomocnictwo osoba prawna na NWZA
SNG – Zmiany Statutu Spółki NWZA

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ” Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 • Roman Tworzydło – p.o. Prezesa Zarządu


Załączniki:

SNG – Ogłoszenie o zwołaniu NWZA – 2019-02-12

SNG – Projekty uchwał NWZA – 2019-02-12

SNG – Ogólna liczba akcji i głosów NWZA – 2019-02-12

SNG – Formularz głosowania NWZA – 2019-02-12

SNG – Pełnomocnictwo osoba fizyczna NWZA – 2019-02-12

SNG – Pełnomocnictwo osoba prawna na NWZA – 2019-02-12

SNG – Zmiany Statutu Spółki NWZA – 2019-02-12

Raport nr 2 ESPI Podpisanie Listu Intencyjnego

SILVA CAPITAL GROUP SA (2/2017) Podpisanie aneksu do listu intencyjnego

20:01 01/02/2017

Raport bieżący 2/2017

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Silva Capital Group S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 01 lutego 2017 r. podpisał z JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie aneks do listu intencyjnego z dnia 30 listopada 2016 r., przedmiotem, którego są negocjacje, prowadzące do nawiązania współpracy w celu przygotowania pozyskania inwestora strategicznego oraz finansowania dla Silva Capital Group S.A.

Strony deklarują, iż negocjacje zakończą się do dnia 28.02.2017 r.

Umowa współpracy określi zakres obowiązków Stron w związku z realizacją współpracy.

Raport nr 1 ESPI Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 16 lutego 2017

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 16 lutego 2017 roku

Zarząd SILVA CAPITAL GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 4021-4022 Kodeksu spółek handlowych przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 16 lutego 2017 roku, na godzinę 12:00, które odbędzie się w Krakowie przy ulicy Malwowej 30.

W treści załączników do niniejszego raportu zawarte zostały:
1) pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
2) projekty uchwał objętych planowanym porządkiem obrad;
3) informacja o ogólnej liczbie głosów;
4) formularze pełnomocnictwa;
5) instrukcja do głosowania;
6) zestawienie proponowanych zmian statutu.

Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Tomasz Wykurz – Prezes Zarządu

Raport nr 2 EBI Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 16 lutego 2017 roku

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 16 lutego 2017 roku

Zarząd SILVA CAPITAL GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 4021-4022 Kodeksu spółek handlowych przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 16 lutego 2017 roku, na godzinę 12:00, które odbędzie się w Krakowie przy ulicy Malwowej 30.

W treści załączników do niniejszego raportu zawarte zostały:
1) pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
2) projekty uchwał objętych planowanym porządkiem obrad;
3) informacja o ogólnej liczbie głosów;
4) formularze pełnomocnictwa;
5) instrukcja do głosowania;
6) zestawienie proponowanych zmian statutu.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 1, 2 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Tomasz Wykurz – Prezes Zarządu

Raport nr 1 EBI z dnia 13.01.2017 Harmonogram publikacji raportów w 2017

Terminy publikacji raportów

Zarząd Silva Capital Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż raporty okresowe Spółki w 2017 roku będą publikowane w następujących terminach:
– jednostkowy i skonsolidowany za IV kwartał 2016 r. – w dniu 13 lutego 2017 r.,
– jednostkowy i skonsolidowany za I kwartał 2017 r. – w dniu 10 maja 2017 r.,
– jednostkowy i skonsolidowany za II kwartał 2017 r. – w dniu 10 sierpnia 2017 r.,
– jednostkowy i skonsolidowany za III kwartał 2017 r. – w dniu 10 listopada 2017 r.

Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny Emitenta za rok 2016 zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 16 maja 2017 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Zestawienie proponowanych zmian statutu na NWZA

Zestawienie proponowanych do uchwalenia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Silva Capital Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

zmian Statutu Spółki wraz z brzmieniem dotychczasowym:

Proponuje się wprowadzenie zmian w Statucie Spółki w ten sposób, że:

1.

uchyla się dotychczasową treść zapisu § 1 ust. 3 Statutu Spółki, o treści następującej:

 1. Siedzibą Spółki jest m. st. Warszawa.

oraz uchwala się nowe brzmienie zapisu § 1 ust. 3 Statutu Spółki, o treści następującej:

 1. Siedzibą Spółki jest Kraków.

2.

w § 2 ust. 1 Statutu Spółki po punktach od 1 do 28, o treści następującej:

1) sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.1),

2) sprzedaż detaliczna prowadzona prze domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z),

3) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z),

4) działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z),

5) działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z),

6) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z),

7) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z),

8) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, działalność portali internetowych (PKD 63.1),

9) pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z),

10) pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z),

11) działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z),

12) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z),

13) pozostała działalność wspomagająca usługi, finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 66.19.Z),

14) pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31.Z),

15) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (70.10.Z),

16) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),

17) działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z),

18) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (PKD 73.12.C),

19) badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z),

20) działalność fotograficzna (PKD 74.20.Z),

21) działalność związana z tłumaczeniami (PKD 74.30.Z),

22) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z),

23) działalność pośredników turystycznych (PKD 79.11.B),

24) pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 79.90.C),

25) działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą (PKD 82.1),

26) działalność centrów telefonicznych (call center) (PKD 82.20.Z),

27) pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 86.90.E),

28) działalność rachunkowo – księgowa, doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z).

po punktach od 1 do 28 dodaje się kolejne punkty od 29 do 59 i uchwala się nowe brzmienie zapisu § 2 ust. 1 Statutu Spółki, o treści następującej:

 1. 47.1 – Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,
 2. 47.91.Z – Sprzedaż detaliczna prowadzona prze domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
 3. 47.99.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
 4. 58.29.Z – Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,
 5. 62.01.Z – Działalność związana z oprogramowaniem,
 6. 62.02.Z – Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
 7. 62.09.Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
 8. 63.1 – Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, działalność portali internetowych,
 9. 63.99.Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 10. 64.19.Z – Pozostałe pośrednictwo pieniężne,
 11. 64.20.Z – Działalność holdingów finansowych,
 12. 64.99.Z – Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
 13. 66.19.Z – Pozostała działalność wspomagająca usługi, finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
 14. 68.31.Z – Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
 15. 70.10.Z – Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,
 16. 70.22.Z – Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
 17. 73.11.Z – Działalność agencji reklamowych,
 18. 73.12.C – Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),
 19. 73.20.Z – Badanie rynku i opinii publicznej,
 20. 74.20.Z – Działalność fotograficzna,
 21. 74.30.Z – Działalność związana z tłumaczeniami,
 22. 74.90.Z – Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 23. 79.11.B – Działalność pośredników turystycznych,
 24. 79.90.C – Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 25. 82.1 – Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą,
 26. 82.20.Z – Działalność centrów telefonicznych (call center),
 27. 86.90.E – Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 28. 69.20.Z – Działalność rachunkowo – księgowa, doradztwo podatkowe,
 29. 18.11.Z – Drukowanie gazet,
 30. 18.12.Z – Pozostałe drukowanie,
 31. 18.13.Z – Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku,
 32. 18.14.Z – Introligatorstwo i podobne usługi,
 33. 18.20.Z -Reprodukcja zapisanych nośników informacji,
 34. 47.71.Z – Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 35. 47.72.Z – Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 36. 56.10.A – Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,
 37. 56.10.B – Ruchome placówki gastronomiczne,
 38. 56.21.Z – Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering),
 39. 56.29.Z – Pozostała usługowa działalność gastronomiczna,
 40. 58.11.Z – Wydawanie książek,
 41. 58.13.Z – Wydawanie gazet,
 42. 58.14.Z – Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
 43. 58.19.Z – Pozostała działalność wydawnicza,
 44. 68.10.Z – Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
 45. 68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
 46. 73.1 – Reklama,
 47. 81.21.Z – Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych,
 48. 81.22.Z – Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych,
 49. 81.29.Z – Pozostałe sprzątanie,
 50. 82.11.Z – Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura,
 51. 82.19.Z – Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura,
 52. 82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
 53. 82.99.Z – Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 54. 85.51.Z – Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
 55. 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 56. 93.11.Z – Działalność obiektów sportowych,
 57. 93.12.Z – Działalność klubów sportowych,
 58. 93.13.Z – Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej,
 59. 93.19.Z – Pozostała działalność związana ze sportem.

3.

w § 3 Statutu Spółki wykreśla się dotychczasowe ustępy 5, 10 i 11, o treści następującej:

 1. Akcje są emitowane w seriach oznaczonych kolejnymi literami alfabetu.
 2. Podwyższenie kapitału zakładowego wymaga zmiany Statutu i następuje w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.
 3. Akcjonariusze Spółki mają prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru).

oraz zmienia się kolejność numeracji i zmienia się treść dawnego ust. 10 Statutu Spółki, tym samym uchwala się nowe brzmienie zapisu § 3 od ust. 5 do 12, o następującym brzmieniu:

 1. Na wniosek akcjonariusza Spółki, Zarząd Spółki zamieni akcje imienne akcjonariusza na akcje na okaziciela lub odwrotnie, za wyjątkiem akcji na okaziciela dopuszczonych do publicznego obrotu, które nie mogą być zamieniane na akcje imienne. Wszelkie koszty związane z zamianą akcji ponosi akcjonariusz.
 2. Akcje nowych emisji mogą być akcjami uprzywilejowanymi.
 3. Akcje mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne albo niepieniężne albo za wkłady pieniężne i niepieniężne.
 4. Przyznanie prawa głosu zastawnikowi lub użytkownikowi akcji jest uzależnione od zgody Rady Nadzorczej Spółki.
 5. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji imiennych lub /i na okaziciela albo przez podwyższenie wartości nominalnej akcji na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia. Dotychczasowym Akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia akcji nowych emisji w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru), o ile nie zostanie ono wyłączone zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach i na zasadach określonych w statucie.
 6. Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
 7. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób i warunki umorzenia, a w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszom z tytułu umorzonych akcji bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.
 8. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje i obligacje z prawem pierwszeństwa.

4.

wykreśla się treść zapisu § 3a Statutu Spółki w całości, o dotychczasowym brzmieniu:

 1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 2.080.000 (dwa miliony osiemdziesiąt tysięcy) złotych w drodze emisji nie więcej niż 800.000 (osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda oraz w drodze emisji nie więcej niż 20.000.000 (dwudziestu milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
 2. Celem warunkowego podwyższenia jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii F posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii A emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia nr 7 z dnia 12 sierpnia 2011 r. oraz przyznanie uprawnienia do objęcia akcji serii L posiadaczom Obligacji Zamiennych serii D emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia nr 4 z dnia 15 lutego 2013 r., zmienionej uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 4 z dnia 13 maja 2013 r.
 3. Osobami uprawnionymi do objęcia akcji serii F będą posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych serii A.
 4. Osobami uprawnionymi do objęcia akcji serii L będą posiadacze Obligacji Zamiennych serii D.
 5. Termin wykonania prawa do objęcia akcji serii F wynikającego z Warrantów Subskrypcyjnych serii A będzie upływał nie później niż z dniem 31.12.2014 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące czternastego roku).
 6. Uprawnienie do objęcia Akcji serii L w zamian za posiadane Obligacje serii D przysługiwać będzie obligatariuszom Obligacji serii D. Oświadczenia o objęciu Akcji serii L w drodze zamiany Obligacji serii D mogą być składane od pierwszego dnia po dniu przydziału Obligacji serii D do dnia wykupu Obligacji serii D.
 7. Akcje serii F obejmowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego będą opłacane gotówką, w pełnej wysokości. Cena emisyjna akcji serii F wynosi 0,10 zł (dziesięć groszy).
 8. Akcje serii L obejmowane w drodze warunkowego podwyższenia zostaną pokryte poprzez zamianę Obligacji serii D na akcje serii L. Cena emisyjna akcji serii L wynosi 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy).

5.

uchyla się dotychczasową treść zapisu § 3b Statutu Spółki, o następującym brzmieniu:

Zarząd jest upoważniony do dokonania, w okresie 3 (trzech) lat od dnia zarejestrowania zmiany statutu w tym zakresie, podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wynoszącego 10.605.019,20 złotych (dziesięć milionów sześćset pięć tysięcy dziewiętnaście złotych i dwadzieścia groszy), na podstawie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego. Uchwała zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego nie wymaga zgody rady nadzorczej. Zarząd upoważniony jest, za zgodą rady nadzorczej, do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części w odniesieniu do akcji wyemitowanych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego dokonanym w ramach kapitału docelowego. Zarząd upoważniony jest do wydawania akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego za wkłady pieniężne lub niepieniężne.

oraz uchwala się nowe brzmienie zapisu § 3b, o następującej treści:

 1. Zarząd Spółki jest uprawniony, w terminie do dnia 31.12.2020 roku do podwyższenia, na zasadach przewidzianych w art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych, kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 3/4 (trzech czwartych) kapitału zakładowego tj. w kwocie nie wyższej niż 20.482.500,- zł (dwadzieścia milionów czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych) (kapitał docelowy).
 2. Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać akcje imienne lub na okaziciela, zarówno za wkłady pieniężne, jak i niepieniężne. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać również warranty subskrypcyjne. W ramach subskrypcji akcji w zakresie kapitału docelowego Zarząd może w interesie Spółki pozbawić Akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części.
 3. Na każdorazowe podwyższenie kapitału w ramach kapitału docelowego, jak również na sposób jego przeprowadzenia, w szczególności na pozbawienie prawa poboru oraz cenę emisyjną, Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej.
 4. Z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, gdy przepisy ustawy Kodeks spółek handlowych nie stanowią inaczej, w granicach upoważnienia Zarząd może decydować o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego oraz emisjami warrantów subskrypcyjnych, a w szczególności Zarząd jest umocowany do:
 5. zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji,
 6. podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji,
 7. podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze oferty prywatnej lub ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu.

6.

uchyla się dotychczasową treść zapisu § 7 ust. 1 Statutu Spółki, o następującej treści:

 1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki oraz podpisywania oświadczeń w imieniu Spółki upoważniony jest:

– Prezes Zarządu – działający jednoosobowo, lub

– Wiceprezes Zarządu – działający jednoosobowo, lub

– dwóch członków Zarządu działających łącznie, lub

– jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.

oraz uchwala się nowe brzmienie zapisu § 7 ust. 1 Statutu Spółki, o następującej treści:

 1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki oraz podpisywania oświadczeń w imieniu Spółki upoważniony jest:

– Prezes Zarządu działający jednoosobowo, lub

– dwóch członków Zarządu działających łącznie, lub

– jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.

7.

uchyla się dotychczasową treść zapisu § 9 ust. 1 Statutu Spółki, o następującej treści:

Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków.

oraz uchwala się nowe brzmienie zapisu § 9 ust. 1 Statutu Spółki, o następującej treści:

Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 9 (dziewięciu) członków.

8.

do treści zapisu § 11 ust. 2 Statutu Spółki, o treści następującej:

 1. ocena z końcem każdego roku obrotowego sprawozdania finansowego w zakresie zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym,
 2. ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysków albo pokrycia strat,
 3. składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznych sprawozdań pisemnych z wyników ocen, o których mowa w punkcie „a” i „b”,
 4. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki oraz zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków zarządu Spółki,
 5. delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, nie mogących sprawować swoich czynności,
 6. ustalenie zasad wynagradzania członków Zarządu Spółki,
 7. uchwalenie regulaminu działania Rady Nadzorczej,
 8. zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,
 9. wyrażanie zgody na nabycie przez Spółkę środków trwałych o wartości nabycia wyższej niż 500.000,00 (pięćset tysięcy) złotych oraz na nabycie nieruchomości, o ile wartość zaangażowanych środków przekracza 10% kapitałów własnych Spółki na koniec ostatniego roku obrotowego,
 10. wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki.

dodaje się punkty: k), l), m), n), o), p), q); i uchwala się nowe brzmienie treści zapisu § 11 Statutu Spółki, o następującej treści:

  1. ocena z końcem każdego roku obrotowego sprawozdania finansowego w zakresie zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym,
  2. ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysków albo pokrycia strat,
  3. składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznych sprawozdań pisemnych z wyników ocen, o których mowa w punkcie „a” i „b”,
  4. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki oraz zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków zarządu Spółki,
  5. delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, nie mogących sprawować swoich czynności,
  6. ustalenie zasad wynagradzania członków Zarządu Spółki,
  7. uchwalenie regulaminu działania Rady Nadzorczej,
  8. zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,
  9. wyrażanie zgody na nabycie przez Spółkę środków trwałych o wartości nabycia wyższej niż 500.000,00 (pięćset tysięcy) złotych oraz na nabycie nieruchomości, o ile wartość zaangażowanych środków przekracza 10% kapitałów własnych Spółki na koniec ostatniego roku obrotowego,
  10. wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki,
  11. wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy,
  12. wyrażanie zgody na nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym,
  13. wyrażenie zgody na nabywanie udziałów lub akcji w innych spółkach w wypadku, gdy Spółka w wyniku nabycia udziałów lub akcji miałaby przekroczyć 1/3 (jedną trzecią) kapitału zakładowego w Spółce nabywanej,
  14. wyrażenie zgody na zbywanie udziałów lub akcji w innych spółkach w wypadku, gdy Spółka w wyniku nabycia udziałów lub akcji miałaby zmniejszyć stan posiadania poniżej 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego w Spółce zbywanej,
  15. udzielanie zgody na powołanie prokurenta,
  16. udzielanie zgody na zawarcie w imieniu Spółki pojedynczej transakcji lub kilku powiązanych transakcji, których jednostkowa lub łączna wartość przekracza 1/10 (jedną dziesiątą) kapitału zakładowego Spółki,
  17. określenie zasad, uchwalonego przez Walne Zgromadzenie Spółki, programu motywacyjnego, zatwierdzenie wskazanych przez Zarząd osób uprawnionych wraz z liczbą przypadających im sztuk akcji.

9.

uchyla się dotychczasową treść zapisu § 14 Statutu Spółki, o treści następującej:

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Krakowie, lub w Gdańsku.

oraz uchwala się nowe brzmienie zapisu § 14 Statutu Spółki, o treśći następującej:

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki i w Krakowie.