Treść uchwał podjętych przez NWZA w dniu 12.02.2019 roku SYNERGA.fund Spółka Akcyjna (PLMWTNS00010)

Zarząd SYNERGA.fund S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”, „Spółka”) w załączeniu przekazuje protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego i następnie odbytego w dniu 12 lutego 2019 roku, zawierający treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie, a przy każdej uchwale również liczbę akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów “za”, “przeciw” i “wstrzymujących się”.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałą nr 4/02/2019 dokonało zmian Statutu Spółki. Poniżej dotychczasowe i uchwalone brzmienie:

– dotychczasowa treść zapisu § 3 ust. 1 Statutu Spółki:
§ 3
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 27.310.000,00 zł (dwadzieścia siedem milionów trzysta dziesięć tysięcy złotych) i dzieli się na 273.100.000 (dwieście siedemdziesiąt trzy miliony sto tysięcy) akcji, w tym:
a) 2.850.000 (dwa miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
b) 950.000 (dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
c) 390.000 (trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
d) 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
e) 280.000 (dwieście osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
f) 3.970.303 (trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy trzysta trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
g) 50.282.929 (pięćdziesiąt milionów dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
h) 70.000.000 (siedemdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
i) 9.600.000 (dziewięć milionów sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
j) 2.327.024 (dwa miliony trzysta dwadzieścia siedem tysięcy dwadzieścia cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
k) 51.699.744 (pięćdziesiąt jeden milionów sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
l) 80.000.000 (osiemdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii O o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

– uchwalone nowe brzmienie zapisu § 3 ust. 1 Statutu Spółki:
§ 3 ust. 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 27.310.000,00 zł (dwadzieścia siedem milionów trzysta dziesięć tysięcy złotych) i dzieli się na 2.731.000 (dwa miliony siedemset trzydzieści jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A1 o numerach od 0.000.001 do 2.731.000 o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych zero groszy) każda.

Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego punktu porządku obrad, a tym samym od podjęcia uchwał. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku “NewConnect”.

  • Roman Tworzydło – Członek Rady Nadzorczej


Załączniki:

SNG – Treść uchwał podjętych przez NWZA – 2019-02-12

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Silva Capital Group S.A. SYNERGA.fund Spółka Akcyjna (PLMWTNS00010)

Zarząd Silva Capital Group S.A. (?Spółka?) informuje, iż w dniu 30 czerwca br., Zwyczajne Walne Zgromadzenie (?ZWZ?) Spółki podjęło wszystkie uchwały oraz zakończyło obrady.

W załączeniu Spółka przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2016 r.


Postawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”


  • Łukasz Bartczak – Członek Rady Nadzorczej oddelegowany do czasowego pełnienia funkcji Prezesa Zarządu


Załączniki:

Treść_uchwał_podjętych_przez_ZWZ_zwołane_na_dzień_30.06.2016

Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariuszy SYNERGA.fund Spółka Akcyjna (PLMWTNS00010)

Zarząd Silva Capital Group S.A. (dalej ?Spółka?) informuje, że Spółka otrzymała od akcjonariusza Silva Capital Group S.A., reprezentującego ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, wniosek o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (?ZWZ?) zwołanego na dzień 30 czerwca 2016 roku. Wniosek wpłynął w dnia 9 czerwca 2016 r.
Wniosek ten spełnia wymogi określone w art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

W związku z otrzymaniem powyższego wniosku, stosownie do art. 401 § 2 KSH, Zarząd Spółki informuje, że porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2016 r., o którym Zarząd Spółki informował w raporcie bieżącym EBI nr 10/2016 i raporcie bieżącym ESPI nr 1/2016 z dnia 03 czerwca 2016 roku, ulega zmianie.

Zmiana polega na wprowadzeniu wnioskowanej przez akcjonariusza sprawy, tj.: ?połączenia akcji w jedną serię, scalenia akcji i zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu do podejmowania czynności dla przeprowadzenia scalenia akcji Spółki?, która zostanie dodana do dotychczasowego proponowanego porządku obrad ZWZ jako punkt 17 porządku obrad.
Dotychczasowy punkt 17, tj.: ?Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia ?, otrzymuje numer 18.
Mając powyższe na uwadze, uwzględniając dokonanie uzupełnienia, proponowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Silva Capital Group S.A. jest następujący:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia;
5. Wybór komisji skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia albo powierzenie liczenia głosów Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia;
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015;
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Silva Capital Group S.A. za rok obrotowy 2015;
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015;
2) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Silva Capital Group S.A. za rok obrotowy 2015;
9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015;
10. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Silva Capital Group S.A. za rok obrotowy 2015;
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015;
2) Zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Silva Capital Group S.A. za rok obrotowy 2015;
12. Podjęcie uchwały o sposobie podziału zysku za rok obrotowy 2015;
13. Podjęcie uchwały o dalszym istnieniu Spółki;
14. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2015 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia;
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015;
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015;
17. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia akcji w jedną serię, scalenia akcji i zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu do podejmowania czynności dla przeprowadzenia scalenia akcji Spółki;
18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Wraz z niniejszym raportem Zarząd przekazuje:
– uzupełnione ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
– projekty uchwał uzupełnione o projekt uchwały z porządku obrad nr 17;
– formularz-instrukcja dot. wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Pozostałe informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2016 roku pozostają bez zmian.

Podstawa Prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 4) i 5) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ” Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Łukasz Bartczak – Członek Rady Nadzorczej oddelegowany do czasowego pełnienia funkcji Prezesa Zarządu


Załączniki:

OGŁOSZENIE_o_zwołaniu_ZWZ_SCG_SA_na_dzień_30.06.2016-z_UZUPEŁNIENIEM

projekty_uchwał_na_ZWZ_SCG_SA-30.06.2016-z_UZUPEŁNIENIEM

formularz-instrukcja_dot.wykonywania_prawa_głosu_przez_pełnomocnika-ZWZ_SCG_SA(30.06.2016)-z_UZUPEŁNIENIEM

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Silva Capital Group S.A. na dzień 30 czerwca 2016 r. wraz z projektami uchwał SYNERGA.fund Spółka Akcyjna (PLMWTNS00010)

Zarząd Silva Capital Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Franciszka Klimczaka 17 lok. 80, 02 – 797 Warszawa, NIP 779-238-34-79, REGON 301570606, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000370642, o kapitale zakładowym 27.310.000 złotych, opłaconym w całości, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402? i art. 402? Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 30 czerwca 2016 roku (czwartek), na godzinę 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Silva Capital Group S.A. (“Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się w lokalu Kancelarii Notarialnej Maciej Wiliński w Warszawie, przy ulicy Klimczaka 5 lok. 85, 02-797 Warszawa. W załączeniu: treść ogłoszenia, projekty uchwał, liczba akcji i głosów uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, wzory pełnomocnictw oraz formularze do głosowania przez pełnomocnika.

Podstawa Prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 1) i 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ” Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Łukasz Bartczak – złonek Rady Nadzorczej oddelegowany do czasowego pełnienia funkcji Prezesa Zarządu


Załączniki:

OGŁOSZENIE o zwołaniu ZWZ SCG S.A. na dzień 30.06.2016

Projekty uchwał na ZWZ SCG S.A.-30.06.2016

Akcjonariat na dzień ogłoszenia o zwołaniu ZWZ SCG S.A

Pełnomocnictwo do uczestnictwa w ZWZ SCG S.A.(30.06.2016) za będącego osobą fizyczną

Pełnomocnictwo do uczestnictwa w ZWZ SCG S.A.(30.06.2016) za niebędacego osobą fizyczną

Formularz-instrukcja dot. wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZ SCG S.A.(30.06.2016)

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Silva Capital Group S.A. na dzień 30 czerwca 2015 r. wraz z projektami uchwał SYNERGA.fund Spółka Akcyjna (PLMWTNS00010)

Zarząd Silva Capital Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ulica Sarmacka nr 18 lok. 48, 02 – 972 Warszawa, NIP 779-238-34-79, REGON 301570606, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000370642, o kapitale zakładowym 27.310.000 złotych, opłaconym w całości, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 30 czerwca 2015 roku (wtorek), na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Silva Capital Group S.A. (“Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się w lokalu Kancelarii Notarialnej Maciej Wiliński w Warszawie, przy ulicy Klimczaka 5 lok. 85, 02-797 Warszawa. W załączeniu: treść ogłoszenia, projekty uchwał, wzory pełnomocnictw oraz formularze do głosowania przez pełnomocnika

  • Łukasz Bartczak – Prezes Zarządu


Załączniki:

OGŁOSZENIE_o_zwołaniu_ZWZ_SCG_SA_na_dzień_30.06.2015(2)

projekty_uchwał_na_ZWZ_SCG_SA-30.06.2015

formularz-instrukcja_dot.wykonywania_prawa_głosu_przez_pełnomocnika-ZWZ_SCG_SA(30.06.2015)

pełnomocnictwo_do_uczestnictwa_w_ZWZ_SCG(30.06.2015)_za_będacego_osobą_fizyczna

pełnomocnictwo_do_uczestnictwa_w_ZWZ_SCG(30.06.2015)_za_niebędacego_osobą_fizyczna

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Silva Capital Group S.A. SYNERGA.fund Spółka Akcyjna (PLMWTNS00010)

Zarząd Silva Capital Group S.A. (?Spółka?) informuje, iż w dniu 30 czerwca br., Zwyczajne Walne Zgromadzenie (?ZWZ?) Spółki podjęło wszystkie uchwały oraz zakończyło obrady.

W załączeniu Spółka przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2015 r.


Postawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  • Łukasz Bartczak – Prezes Zarządu


Załączniki:

treść_uchwał_podjętych_przez_ZWZ_w dniu_30.06.2015_i_zamknięcie_posiedzenia

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Silva Capital Group S.A. na dzień 12 lutego 2015 r. SYNERGA.fund Spółka Akcyjna (PLMWTNS00010)

Zarząd Silva Capital Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ulica Sarmacka nr 18 lok. 48, 02 ? 972 Warszawa, NIP 779-238-34-79, REGON 301570606, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000370642, z kapitałem zakładowym 27.310.000 złotych, wpłaconym w całości (?Spółka?), informuje, że działając na podstawie, art. 399 § 1, art. 402? i art. 402? Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 12 LUTEGO 2015 ROKU (CZWARTEK), NA GODZINĘ 11:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (?Walne Zgromadzenie?), które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Maciej Wiliński w Warszawie, przy ulicy Klimczaka 5 lok. 85, 02-797 Warszawa.


W załączeniu: treść ogłoszenia, projekty uchwał, liczba akcji i głosów uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, wzory pełnomocnictw oraz formularze do głosowania przez pełnomocnikaPodstawa Prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 1) i 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ” Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.


  • Łukasz Bartczak Członek RN oddelegowany do pełnienia funkcji Prezesa – Łukasz Bartczak


Załączniki:

OGŁOSZENIE_o_zwołaniu_NWZ_SCG_SA_na_dzień_12.02.2015

projekty_uchwał_na_NWZ_SCG_SA-12.02.2015

akcjonariat_na_dzień_ogłoszenia_o_zwołaniu_NWZ_SCG_SA_w_dniu_16.01.2015

formularz-instrukcja_dot.wykonywania_prawa_głosu_przez_pełnomocnika-NWZ_SCG_SA(12.02.2015)

pełnomocnictwo_do_uczestnictwa_w_NWZ_SCG(12.02.2015)_za_będacego_osobą_fizyczną

pełnomocnictwo_do_uczestnictwa_w_NWZ_SCG(12.02.2015)_za_niebędacego_osobą_fizyczna

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Silva Capital Group S.A. SYNERGA.fund Spółka Akcyjna (PLMWTNS00010)

Zarząd Silva Capital Group S.A. (?Spółka?) informuje, iż w dniu 12 lutego br., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (?NWZ?) Spółki podjęło wszystkie uchwały oraz zakończyło obrady.

W załączeniu Spółka przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 12 lutego 2015 r.


Postawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”


  • Łukasz Bartczak – Członek RN oddelegowany do pełnienia funkcji Prezesa


Załączniki:

treść_uchwał_podjętych_przez_NWZ_w dniu_12.02.2015_i_zamknięcie_posiedzenia

Treść uchwał podjętych przez NWZA w dniu 16.02.2017 roku SYNERGA.fund Spółka Akcyjna (PLMWTNS00010)

Zgodnie z § 4 ust. 2 pkt. 7, 7a, 8 i 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” Zarząd Silva Capital Group S.A. w załączeniu przekazuje akt notarialny, zawierający protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 lutego 2017 roku, obejmujący treść uchwał podjętych przez walne zgromadzenie, a przy każdej uchwale również liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczba ważnych głosów, w tym liczba głosów “za”, “przeciw” i “wstrzymujących się”, informacje o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas obrad walnego zgromadzenia ze wskazaniem, których uchwał dotyczyły, informacje o odstąpieniu przez walne zgromadzenie od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 7, 8 i 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Tomasz Wykurz – Prezes Zarządu


Załączniki:

SCG Treść uchwał podjętych przez NWZA w dniu 16-02-2017 roku

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 16 lutego 2017 roku SYNERGA.fund Spółka Akcyjna (PLMWTNS00010)

Zarząd SILVA CAPITAL GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 4021-4022 Kodeksu spółek handlowych przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 16 lutego 2017 roku, na godzinę 12:00, które odbędzie się w Krakowie przy ulicy Malwowej 30.

W treści załączników do niniejszego raportu zawarte zostały:
1) pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
2) projekty uchwał objętych planowanym porządkiem obrad;
3) informacja o ogólnej liczbie głosów;
4) formularze pełnomocnictwa;
5) instrukcja do głosowania;
6) zestawienie proponowanych zmian statutu.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 1, 2 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

  • Tomasz Wykurz – Prezes Zarządu


Załączniki:

SilvaCG Ogłoszenie o zwołaniu NWZA – 2017-02-16

SilvaCG Projekty uchwał NWZA – 2017-02-16

SilvaCG Liczba akcji na dzień ogłoszenia NWZA – 2017-02-16

SilvaCG Pełnomocnictwo osoba fizyczna NWZA – 2017-02-16

SilvaCG Pełnomocnictwo osoba prawna NWZA – 2017-02-16

SilvaCG Formularz do głosowania NWZA – 2017-02-16

SilvaCG Zestawienie proponowanych zmian statutu na NWZA – 2017-02-16